Молитва Рашаша в 10 дней раскаяния — «Йомим нораим»

Чтобы избавиться от бед в Новом году, Рабейну Хида и РаШаШ — Раби Шалом Шараби (зехуто яген алейну) — советуют произносить следующую молитву во время вынесения свитка Торы в Синагоге в Рош Ашана и Йом Кипур.                                                                                                                                   

Согласно сидуру РаШаШа, величайшего сефардского кабалиста — эту молитву читают в 10 дней раскаяния, но можно и в остальные дни года.

Молитва от бед

יהי רצון מלפניך ה’ א-לה-ינו וא-לה-י אבותינו, שתעשה למען שמך הגדול הקדוש וטהור הגיבור והנורא הנכתב ואינו נקרא שנתכונתי בו, שתצילני מצרה [פלוני] לי ולביתי ולבני ולכל הנלוים אלי מכל רע, מדבר ומשחית ומגפה, ומכל צרה וצוקה ומיגון, ומכל חלי ומכל מחלה. ותמלא משאלותינו לטובה בחסד וברחמים. אמן כן יהי רצון

Йеhи рацон милфанеха, Ад-най Эло-hейну ве-Эло-hей авотейну, ше-таасэ лемаан Шмеха а-Гадоль а-Кадош ве-Таhор а-Гибор ве-а-Нора, а-нихтав ве-эйно никра, ше-ниткаванти Бо, ше-тацилэни ми-цара (имя) ли у-ле-вейти, у-ле-ванай, у-ле-холь а-нилвим элай ми-коль ра, ми-дэвер у-машхит у-магефа, у-ми-коль цара ве-цука, у-ми-йагон, у-ми-коль холи у-ми-коль махала. У-тмалэ ми-шеалотэйну ле-това бе-хесед у-в-рахамим. Амэн, кэн йеhи рацон.

Перевод:

Да будет воля Твоя, Г-сподь Б-г наш и Б-г отцов наших, чтобы сделал Ты ради Имени Своего Великого, Святого и Чистого, Сильного и Грозного, написанного и непроизносимого, которое подразумевается только в мыслях, чтобы спас Ты меня (назвать свое имя) от беды, и дом мой, и сыновей моих, и спутников моих от всякого зла, от мора, истребления и чумы, от всякой беды, огорчения и печали, и от всякой болезни и от всякого недуга. И исполни прошения наши к добру в милости и милосердии. Амэн, да будет это угодно Тебе.

Пиют Адон Олам –  для победы над врагами

В книге «Элия Раба» приведены слова Раби Йеhуды а-Хасида, Раби Хай Гаона и его отца Раби Шериры Гаона, что всякий, кто направляет сердце свое во время молитвы «Адон Олам», — будет молитва его услышана, и нет Сатана-Обвинителя на молитву его в Рош Ашана и Йом Кипур, и враги его падут. А есть те, кто говорят, что даже злое начало подчинится ему.

Адон Олам

Адон олам ашер малах, бетэрем кол йецир нивра.

Леэт нааса бехефцо кол, азай мелех шемо никра.

Веахаре кихлот hакол, левадо ймлох нора.

Behy hая вену hовэ, веhу йиhйе бетиф-ара.

Behy эхад веэн шени, леhамшило улеhахбира.

Бели решит бели тахлит, вело hаоз веhамисра.

Бели йерэх бели димйон, бели шинуй утмура.

Бели хибур бели пируд, гедол коах угвура.

Веhу эли вехай гоали, вецур хэвли бейом цара.

Behy ниси умануси, менат коси бейом экра.

Behy рофе веhу марпе, веhу цофэ веhу эзра.

Бъядо афкид рухи, беэт ишан веаира.

Веим рухи гевияти, Ад-най ли вело ира.

Бемикдашо тагел нафши, мешихену йшлах меhэра.

Веаз нашир бевет кодши, амен амен шем hанора.

Перевод:

Г-сподь Мира, Который царил. До того, как были созданы все создания:

Когда по Его желанию всё было создано. Тогда Он был назван Царём:

И после того, как всё исчезнет. Он один будет царить, Грозный:

И Он был и Он есть. И Он пребудет в Великолепии:

И Он Один и нет второго. Уподобить Ему, сравнить с Ним:

Без начала и без конца. И у Него сила и власть:

И Он Б-г мой и Вечноживой Избавитель. И опора во время беды:

И Он моё знамя и моё убежище. Моя чаша в день, когда я воззову:

В Его длань я вложу свою душу. Пока буду спать и просыпаться:

И вместе с моей душой, моё тело. Г-сподь со мной, и я не устрашусь.

 

Теилим в 10 дней раскаяния

 

В 10 дней раскаяния, согласно «Сгулот Исраэль», хорошо каждый день по 7 раз читать последнюю строку «Виhи ноам» — Теилим 90:17 и перек Теилим 91.

Теилим 90:17

Виhи ноам Ад-най Эло-hейну алейну у-маасэ йадэйну конэна алейну у-маасэ йадэйну конэнэhу. (2 раза)

Теилим 91

(1) Йошев бе-сэтер эльйон, бе-цель Шад-дай итлонан. (2) Омар ле-Ад-най: Махси у-мецудати Эло-hай, эвтах Бо. (3) Ки hу йацилеха ми-пах йакуш, ми-дэвер hавот. (4) Бе-эврато йасэх лах, ве-тахат кнафав тэхсэ цина, ве-сохэра амито. (5) Ло тира ми-пахад лайла, ме-хэц йауф йомам. (6) Ми-дэвер ба-офэль йаалох, ми-кетэв йашуд цаhараим. (7) Иполь ми-цидеха элеф, у-рвава ми-минеха, элеха ло игаш. (8) Рак бе-эйнеха табит, ве-шилумат решаим тирэ. (9) Ки Ата — Ад-най махси, Эльйон самта меонеха. (10) Ло теунэ элэха раа ве-нега, ло икрав бе-аhалеха. (11) Ки малахав йецавэ лах — лишмареха бе-коль драхеха. (12) Аль капаим исаунха, пен тигоф ба-эвен раглеха. (13) Аль шахаль ва-фетэн тидрох, тирмос кефир ве-танин. (14) Ки ви хашак ва-афальтэhу, асагвэhу ки йада Шми. (15) Икраэни ве-ээнэhу, имо Анохи ве-цара, ахальцэhу ва-ахабдэhу. (16) Орэх йамим асбиэhу ве-арэhу би-шуати.

Перевод:

И да будет милость Г-спода Б-га нашего на нас, и дело рук наших утверди для нас, и дело рук наших утверди. (2 раза)

(1) Живущий под покровом Вс-вышнего в тени Вс-могущего обитает. (2) Скажу Г-споду: убежище мое и крепость моя – Б-г мой, на которого полагаюсь я, (3) Ибо Он спасет тебя от сети птицелова, от мора гибельного. (4) Крылом Своим Он укроет тебя и под крыльями Его найдешь убежище, щит и броня – верность Его. (5) Не устрашишься ужаса ночного, стрелы, летящей днем, (6) Мора, во мраке ходящего, чумы, похищающей в полдень. (7) Падет возле тебя тысяча, и десять тысяч – по правую руку твою: тебя не достигнет. (8) Только глазами своими смотреть будешь и возмездие нечестивым увидишь, (9) Ибо Ты, (сказал): Г-сподь, – оплот мой, Всевышнего сделал ты обителью своей. (10) Не случится с тобой беды, и бедствие не приблизится к шатру твоему, (11) Потому что ангелам Своим Он заповедает о тебе – хранить тебя на всех путях твоих. (12) На руках они понесут тебя, чтобы не споткнулась о камень нога твоя. (13) На льва и на аспида наступишь, топтать будешь льва и дракона. (14) «Ибо он возлюбил Меня, и Я избавлю его, укреплю его, ибо он узнал имя Мое. (15) Он воззовет ко Мне, и Я отвечу ему, с ним Я в бедствии, спасу его и прославлю его. (16) Долголетием насыщу его и дам ему увидеть спасение Мое.

Парнаса

В эти же дни хорошо молиться о заработке.                            

«При Эц Хаим» в разделе о молитве в Рош Ашана говорит, что 24-я глава Теилим – это сгула на заработок.                           

В первые дни года будет хорошо читать ее и протягивать руки в знак готовности принять изобилие от Вс-вышнего. Но при этом руки должны быть чистыми, так как этот Теилим содержит слова: «ашер ло – наса лашав нафши» — (у кого чисты руки и непорочно сердце).

Псалом 24

(1) Ле-Давид мизмор лА-донай аарэц умлоа, тэвэль вейошевэй ва. (2) Ки у аль ямим йесада, веаль неарот йехоненэа. (3) Ми яалэ веар А-донай уми якум бимком кодшо. (4) Неки хапайим увар лэвав ашэр ло наса лашав нафши, вело нишба лемирма. (5) Йиса вераха мээт А-донай, уцдака мэ-Элоэй йиш’о. (6) Зэ дор дорешав, мевакшэй фанэха Яаков сэла. (7) Сеу шеарим рашэхэм веинасеу питхэй олам, веяво мэлэх акавод. (8) Ми зэ мэлэх акавод А-донай изуз вегибор, А-донай гибор милхама. (9) Сеу шеарим рашэхэм ус’у питхэй олам, веяво мэлэх акавод. (10) Ми У зэ мэлэх акавод. А-донай цеваот, у мэлэх акавод сэла.

Перевод

1. Давида песня. Г-споду принадлежит земля и все, что на ней, мир и его обитатели.
2.Ибо Он основал ее на морях и утвердил на реках.
3.Кто взойдет на гору Г-спода и кто предстанет на Его святом месте?
4.Тот, у кого чисты руки и чисто сердце, кто не возносил напрасной клятвы Моим Именем и не клялся ложно.
5.Такой получит благословение от Г-спода и благоволение от Б-га, избавляющего его.
6.Это поколение ищущих Его, это яаков, всегда ищущий Твоего лица.
7.Поднимите, врата, ваши головы, и вознеситесь, двери вечности, – и войдет славный Царь.
8.Кто этот Славный Царь? Г-сподь – сильный и могучий, Г-сподь, могущественный на поле битвы.
9.Поднимите, врата, ваши головы, и вознеситесь, двери вечности, – и войдет славный Царь.
10. Кто этот Славный Царь? Б-г Воинств – Он Славный Царь вовеки.

(По сефардскому сидуру, транслит Александр Цви Сыпков)