Псалмы Давида читать онлайн

Спрятать Показать все

Молитва

Восхваления

Ключ от Врат Молитв

Молитвы

Теилим онлайн

Сила Теилим

Коллективное чтение Теилим

Сгулот

Духовные аспекты

Практические аспекты

Внутренний аспект Торы

Цадиким

Цадик – Йесод Олам

Святое Наследие

Праздники

Еврейские Праздники

Особые Периоды

Интересное

Сила Теилим

Рубрики событий

(CC BY-ND-NC) 2022 – 5782 by Sila Tehilim – Материалы сайта подлежат лицензии CC BY-ND-NC 1.0 («Атрибуция — Без производных произведений — Некоммерческое использование») 1.0 Generic

Псалмы Давида: Теилим перек 51

Транслитерация

 1. Ла-мнацэах мизмор ле-Давид.
 2. Бэ-во элав Натан hа-нави ка-ашэр ба эль Бат-Шава.
 3. Ханэни Элойhим кэ-хасдэха кров рахамэха мхэ фшаай.
 4. hэрэв кабсэни мэ-авони у-мэхатати таhарэни.
 5. Ки фшаай ани эда вэ-хатати нэгди тамид.
 6. Леха левадха хатати вэ-hара бэ-эйнэха асити лемаан тицдак бэ-даврэха тизкэ вэ-шафтэха.
 7. hэн бэ-авон холалти у-вэ-хэт ехэматни ими.
 8. hэн эмэт хафацта ватухот у-вэ-сатум хохма тодиэни.
 9. Тэхатэни вэ-эзов вэ-этhар тэхабсэни у-ми-шелег альбин.
 10. Ташмиэни сасон вэ-симха тагэльна ацамот дикита.
 11. hастэр панэха мэ-хатаай вэ-холь авонотай мхэ.
 12. Лев таhор бра ли Элойhим вэ-руах нахон хадэш бэ-кирби.
 13. Аль ташлихэни ми-льфанэха вэ-руах кадшэха аль тиках мимэни.
 14. hашива ли сэсон ишэха вэ-руах нэдива тисмэхэни.
 15. Аламда фошим драхэха вэ-хатаим элеха яшуву.
 16. hацилэни мидамим Элойhим Элойhэй тшуати тэранэн лешони цидкатэха.
 17. А-дойной сфатай тифтах у-фи ягид тэhилатэха.
 18. Ки ло тахпоц зэвах вэ-этэна ола ло тирцэ.
 19. Зивхэй Элойhим руах нишбара лев нишбар вэ-нидкэ Элойhим ло тивзэ.
 20. hэйтива ви-рцонха эт Цийон тивнэ хомот Йирушалаим.
 21. Аз тазпоц зивхэй цедэк ола вэ-халиль аз яалу аль мизбахаха фарим.